När en person hamnar i ett missbruk eller har en kriminell livsstil påverkar det hela familjen. I situationer som dessa säger man ofta att hela familjen blir sjuk eftersom det kan ha en betydande negativ inverkan på dem som står nära. Personer som lever eller har levt i kriminalitet eller med ett missbruk kan ha ett oförutsägbart och skadligt beteende. Detta orsakar påfrestningar i alla relationer och skapa ofta känslor av ilska, skam och skuld, inte minst hos familjemedlemmar.

Medberoende

Det är vanligt att de anhöriga utvecklar ett medberoende. Medberoende hänvisar till ett beteendemönster där en individ är överdrivet känslomässigt och psykologiskt påverkad av de val en annan person gör, vanligtvis någon som står dem nära gör.

När en person har utvecklat ett medberoende ändras familjens dynamik och kommunikationsmönster. Detta kan i värsta fall bidra till att ungdomen upprätthåller ett missbruk eller ett liv i kriminalitet. Därför är det av största vikt att familjemedlemmar får stöd och utbildning för att ta hand om sitt medberoende.

Medberoende påverkar en persons självkänsla, självvärde och allmänna psykiska och fysiska hälsa mycket negativt. Det kan också leda till relationsproblem, samt svårigheter att upprätthålla sunda relationer. Personer som har utvecklat ett medberoende har svårt att sätta och genomdriva sunda gränser, vilket leder till en ohälsosam dynamik i alla hens relationer, inte minst inom familjen. Detta kan leda till känslor av lågt självvärde, stress, ångest och depression.

Alla har rätt till stöd

Det har ett stort värde, både för den anhörige och ungdomen, att den anhörige får kunskap, hälsosamma hanteringsmekanismer och får utveckla förmågan att sätta sunda gränser samt förbättrar sin självkänsla. Det är viktigt för den anhörige att få stöd och hjälp för sina egna problem. Först då kan den anhörige effektivt stödja sin närståendes tillfrisknande. Erfarenheten är den att isolering, medberoende och okunskap är de största hindren för att anhöriga ska kunna stödja sina ungdomar.

Genom Process Kedjans utbildningar, föreläsningar och anhörigcoacher får den anhörige ett stöd att bryta isoleringen och utveckla den kunskap hen behöver för att på ett sunt vis kunna stödja ungdomen att hitta en alternativ livsstil. Samtidigt får den anhörige en möjlighet att utveckla både sin självkänsla och sitt självförtroende och göra ansvarsfulla val som tar dem ut ur den labyrint som någon annans beroende eller kriminella livsstil har fört in dem i.

Varför är anhörigstöd viktigt:

 • Den anhöriga får snabbt stöd när stöd behövs
 • Medberoende är en familjesjukdom, alla har rätt att tillfriskna
 • Den anhörige får en förståelse för sina egna reaktioner och beteenden
 • Den anhörige får en starkare självkänsla
 • Ohälsa minskar (psykisk/fysisk)
 • Ökad kunskap om vad som är sund, osund kontroll, sunda beslut och osunda beslut
 • Större livskvalitet
 • Den anhörige får en förmåga att skapa varaktiga och sunda relationer
 • Den anhörige får en större förmåga att utveckla ett sunt föräldraskap för övriga barn i familjen
 • Bryter isolering och skapar gemenskap med andra
 • Frigör den anhörige från skam och skuld
 • Aktiv deltagare i samhället
 • Minskar tystnadskultur
 • Hjälper den anhörige att ta emot hjälp och stöd
 • Ger den anhörige hopp och framtidstro till ett alternativt liv

Vill du komma i kontakt med en anhörigcoach. Fyll i dina uppgifter nedan!